Header Row

Monday, March 1, 2010

[玄學] 楊天命(玄學正談) - 五行五型人

20060630 - 玄學正談-楊天命師傅講解 : 五行五型人之金型人


20060707 - 玄學正談-楊天命師傅講解 : 五行五型人之木型人


20060714 - 玄學正談-楊天命師傅講解 : 五行五型人之水型人


20060721 - 玄學正談-楊天命師傅講解 : 五行五型人之火型人


20060728 - 玄學正談-楊天命師傅講解 : 五行五型人之土型人[轉載/youtube] 『 玄 學 正 談 』

五 行 - 金 、 木 、 水 、 火 、 土 , 大 家 經 常 都 會 聽 到 , 在 玄 學 角 度 來 說 , 每 一 個 人 都 有 個 人  五 行 屬 性 , 但 係 究 竟 點 樣 分 呢 ? 就 真 係 要 請 教 楊 天 命 師 傅 。

點 樣 知 自 己  五 行 屬 性 ? ( 面 相 、 身 型 ) 。

由 「 金 型 人 」 開 始 一 連 五 集 講 解 。

金 型 人  面 相 特 徵 係 乜  ?

金 型 人  性 格 特 點 ?

金 型 人 姻 緣 方 面 ?

財 運 方 面 ?

金 型 人 有 金 字 , 係 唔 係 代 表 財 運 特 別 好 ?

金 型 人 健 康 方 面 又 要 注 意  乜 ?

何 種 行 業 比 較 適 合 金 型 人 ?

大 家 可 以 參 考 一 下 楊 師 傅 的 意 見 。